ภาพจากสถานที่จริง
ขณะปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่รอบๆ บริเวณก่อสร้าง