หมู่บ้านสุขภาพดี ( The Good Health Village )

บ้านพร้อมที่ดินเพียง 8 หลัง ที่ออกแบบและสร้างขึ้นจาก แรงบันดาลใจ ด้านธรรมปฏิบัติ
จากหมู่บ้านสมาธิ ( Meditation Village ) ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม วัดเทพเจติยาจารย์
สู่หมู่บ้านสุขภาพดี ( The Good Health Village ) ที่เชื่อมต่อจากหมู่บ้านสมาธิบนเนินเขา
ผ่านทางเดินเลียบลำน้ำเหมือง ที่คดเคี้ยว ลดหลั่น สู่เชิงเขาริมน้ำแม่กลาง ซึ่งเป็นธารแม่น้ำใหญ่
จากยอดดอยอินทนนท์ ที่มีน้ำไหลตลอดปี หมู่บ้านสุขภาพดี สร้างบนที่ดินไหล่เขาในตำนาน
ดั้งเดิมของ คุณตาแนว จิตธร ผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้กับ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
(เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม) เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ กำแพงแสน สาขาน้ำตกแม่กลาง
(วัดเทพเจติยาจารย์ ในปัจจุบัน) เป็นผู้บุกเบิกหมู่บ้านน้ำตกแม่กลาง สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
และสาธารณูปโภคท้องถิ่นอื่นๆ

หมู่บ้านสุขภาพดี ได้รับการออกแบบผสมผสานจากภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
ที่มีอยู่ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลงตัว หมู่บ้านสุขภาพดี
จึงเป็นหมู่บ้าน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อการเจริญ สุขภาพจิตและเจริญสุขภาพกาย ที่ดีเลิศ
ทั้งทางธรรม และทางโลกที่สวยงาม สำหรับบุคคลพิเศษและ มีจำนวนจำกัด

หมู่บ้านสุขภาพดี
( The Good Health Village )

บ้านพร้อมที่ดินเพียง 8 หลัง ที่ออกแบบและ
สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ ด้านธรรมปฏิบัติ
จากหมู่บ้านสมาธิ (Meditation Village) ที่พัก
ผู้ปฏิบัติธรรมวัดเทพเจติยาจารย์ สู่หมู่บ้าน
สุขภาพดี ( The Good Health Village )
ที่เชื่อมต่อจากหมู่บ้านสมาธิ บนเนินเขาผ่าน
ทางเดินเลียบลำน้ำเหมือง ที่คดเคี้ยว ลดหลั่น
สู่เชิงเขา ริมน้ำแม่กลาง ซึ่งเป็นธารแม่น้ำใหญ่
จากยอดดอย อินทนนท์ที่มีน้ำไหลตลอดปี
หมู่บ้านสุขภาพดี สร้างบนที่ดินไหล่เขา
ในตำนาน ดั้งเดิมของ คุณตาแนว จิตธร
ผู้มีจิตศรัทธาถวาย ที่ดินให้กับหลวงพ่อ
วิริยังค์ สิรินฺธโร (เจ้าประคุณสมเด็จ
พระญาณวชิโรดม) เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์
กำแพงแสน สาขาน้ำตกแม่กลาง
(วัดเทพเจติยาจารย์ ในปัจจุบัน) เป็นผู้บุกเบิก
หมู่บ้านน้ำตกแม่กลาง สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
และสาธารณูปโภคท้องถิ่นอื่นๆ

หมู่บ้านสุขภาพดี ได้รับการออกแบบ
ผสมผสานจากภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ที่มีอยู่
ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างลงตัว

หมู่บ้านสุขภาพดี จึงเป็นหมู่บ้าน ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะเพื่อการเจริญ สุขภาพจิต
และเจริญสุขภาพกาย ที่ดีเลิศ ทั้งทางธรรม
และทางโลก ที่สวยงาม สำหรับบุคคลพิเศษ
และ มีจำนวนจำกัด

 

 

ภาพจากสถานที่จริง ขณะปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่รอบๆ บริเวณก่อสร้าง

สถานที่ท่องเที่ยว อินทนนท์ใกล้หมู่บ้านสุขภาพดี

เอกสารดาวน์โหลด