หอดูดาว (อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร)

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณ ทีโอที (กม.44.4) ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหอดูดาวแห่งชาติของประเทศไทย ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2555 เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขอสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยจากหอดูดาวแห่งนี้สามารถสังเกตท้องฟ้าได้ทั้งซีกใต้และซีกเหนือ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรโดยหอดูดาวแห่งชาติใช้กล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ซึ่งใช้กระจกรวมแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จึงจัดเป็นหอดูดาวขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวกล้องติดตั้งบนโดมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร ซึ่งสามารถหมุนได้ 360 องศา และมีช่องเปิด-ปิด (Shutter) กว้าง 3 เมตร

สำหรับภารกิจของ หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา“ คือ

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์

นอกจากนี้ หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ สนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรมดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่สำคัญที่สุด คือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของชาติให้มีใจรักวิทยาศาสตร์ อันเป็นนโยบายหลัก อีกประการหนึ่งของสถาบันฯ คือการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ของประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
https://www.museumthailand.com/th/museum/Princess-Sirindhorn-AstroPark